အရွယ်ရောက်စားသုံးသူတွေအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအကြားအသင်းမှတစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2015)