ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါနှင့်လိင်, Impulse နှင့်စွဲရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး (2019)