တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲပြင်ပလူနာဆေးခန်း (2016) တွင် Self-ဖော်ထုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ