လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်အကြမ်းဖက် nonsexual ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်အဆင့်အတန်းကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (1995)