obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် comorbidity (2019)