ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအတွက်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်ပမ် E-mail ကိုအတူစားသုံးသူ (2010)