, ဇီဝဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဏရှုထောင့် (2018) တွင်ညစ်ညမ်းကသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏လက်ရှိခွဲခြား