ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ညစ်ညမ်းဝယ်ယူတာဝန် (2018) ၏ psychometric အကဲဖြတ်