သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် 2000 (2019) ကတည်းကဂျပန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားပျက်ကပ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု