ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (2019) တွင်လျော့နံရံပစ်ကစားနည်း-limbic functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု