အဆိုပါ MMPI-2-RF သုံးပြီး hypersexual လူတို့အားလက်ထပ်မိန်းမတကာတို့ထက် psychopathology ၏အယူအဆငြင်းခုံ။ (2011)