သူတို့၏အမျိုးသမီးလိင်အပေါင်းအဖေါ်များ (1984) ၏လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ Aesthetic အမြင်အပေါ် Erotica ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု