မိသားစုအပေါ်ကျဘာစွဲ၏ဆိုးကျိုးများ: စစ်တမ်းတစ်ခု၏ရလဒ်များ (2000)