ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ချဉ်းကပ်: ပေါင်းစပ်ညစ်ညမ်းဦးစားပေး, ရေတိုရေရှည်မိတ်လိုက်နှင့်ဖောက်ပြန် (2019)