ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို (2000) အကြားဆက်သွယ်မှုကိုစူးစမ်းခြင်း