တစ်ဦးအရည်အသွေးစစ်တမ်း (2018): လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလုလင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်အကြောင်းကြားလမ်းကိုစူးစမ်းခြင်း