မုဒိမ်းမှုဆီသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်သဘောထားများမှ Exposure: လေ့လာမှုရလဒ်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (1989)