အဆိုပါဘာလှုံ့ဆော်မေးခွန်းလွှာ (2018) ၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ