အမျိုးသမီးအလှကုန်အင်္ဂါခွဲစိတ်ကုသ: လူနာလက်ခဏာ, Motivation နှင့်ကျေနပ်မှု (2018)