Escapist အတွက်ကျားကွာခြားချက်များလိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း၏အသုံးပြု: ဂျာမန်ဖြစ်တန်ရာကိန်းနမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ (2018)