ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ် Hypersexual အပြုအမူ (2017) နှင့်အတူအကူအညီ-ရှာဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory အဆိုအရ Hypersexual Disorder