အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2001) နှင့်အတူ Hypersexual Disorder နှင့်အဆက်မပြတ်