အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (2010)