ဘာသာရေးလူနာများအတွက် Hypersexual အပြုအမူများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆက်စပ်မှု (2016)