အကြမ်းဖက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2008) တွင်ထိန်းနေရန်လိင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအမျိုးသားအသုံးပြုမှုချိတ်ဆက်