ထွန်းသစ်စလူကြီး (2017) စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, အိမ်ထောင်ရေးအရေးပါမှုနှင့်အလိုလိုလိင်အကြား longitudinal လင့်များ