ဗိုလ်မှူးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အမျိုးသမီးခံယူ Labiaplasty (2018) ၏ Sociodemographic အင်္ဂါရပ်များ