အထီးအပေါင်းအဖေါ်များ '' ခံစားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျန်းမာရေး: Trust မှ, သဘောထား, နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (2015) ၏အခန်းကဏ္ဍ