ခေါ်ဆောင်သွားဆွငါးခုသည် Modes ဖြတ်ပြီးအထီးလိင်စိတ်နိုးထ။ (1988)