ပုလ်နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်း Views: Self-လေးစားမှု၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ (2019)