တူညီသည့်အလက်ခဏာ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (2015) - Hypersexual Disorder နှင့်အတူယောက်ျား