အဝတ်အချည်းစည်းကျူးကျော်: တစ်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာပေါ်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အလေ့အကျင့် (2016)