မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (၂၀၁၄)