ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ Neurobiology - တစ်ဦးကလက်တွေ့သုံးသပ်မှု (2017)