လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ် (2015) မှအသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု