အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်: Potentially ပြဿနာ behavior (2004) ၏တစ်စာမေးပွဲ