ပါးလွှာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ဖို့အထီးမိတ်ဖက်ဖိအားသဘောထားအမြင်: အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေမယ့်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင်ရောဂါ symptomatology အစာစားခြင်းနှင့်အတူအသင်း (2019)