ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူနှောင့်ယှက်။ (2012)