ညစ်ညမ်း: သက်ရောက်မှု (1971) ၏တစ်ဦးစမ်းသပ်လေ့လာမှု)