အင်တာနက်ပေါ်တွင်အတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (2007)