ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: Tirunelveli ခရိုင် (2019) တွင်အိမ်ထောင်သည်ကျေးလက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ