ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကတိသစ္စာပြုလှုပ်ရှားမှုမှအတိုက်အခံ: အလားအလာလေ့လာမှု (2013)