ညစ်ညမ်း, အလိုလိုကျနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်ခုကလူမှုရေးသင်ယူမှု၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှင်းလင်းချက် (2019)