ညစ်ညမ်း, လိုက်စားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမျိုးစုံကိုရှုထောင့်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မြိုးမြိုးအသင်းအဖွဲ့များ (2017)