ညစ်ညမ်း Thoughts (2018), စတီဖင်အေ Wilson က, MD MPH