ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေး: အကငျြ့တရား Incongruence Hypothesis (2017) စမ်းသပ်စဉ်။