ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြား recidivism အပေါ်အကြိမ်ရေများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများ၏သက်ရောက်မှု (2008)