လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှု (1988)