ပျံ့နှံ့မှု, ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်စပ်မှု။ (2011)