ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (2008) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်နှောင့်နှေးလျှော့